Akce uskutečněné v rámci projektu

 

Název projektu: Klíče k úspěšnému učení

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání

Výzva: č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor: Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partner: Asociace Montessori ČR z.s.

Realizace: 01.07.2018 – 30.06.2021

 

Centra kolegiální podpory v krajích: 6 krajů

1)    hl.m. Praha – Marché Montessori, Praha

2) Olomoucký – MŠ a ZŠ Loučná nad Desnou 

3)    Jihomoravský – Montessori Institute ZŠ, Brno

4)    Královéhradecký - Montessori MŠ a ZŠ Náchod

5)    Moravskoslezský – ZŠ Labyrint Lhota

6)    Ústecký- Ama School Most

 

 

Kontaktní osoba: Dagmar Krásná; dagmar.krasna@montessoriandilek.cz

MŠA Vedoucí práce s centry

 

Kontaktní osoba: Zuzana Kašparová; zuzana.kasparova@asociacemontessori.cz

AM Ředitelka organizace, síťování škol

 

Odborný garant 1: Jana Nováčková

Odborný garant 2: Irena Kašparová

Cíl projektu:

Cílem projektu je úspěšně zavést formativní hodnocení v 6 ZŠ, které budou dále působit jako centra formativní podpory v 6 krajích ČR, stanou se tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Záměrem center formativní podpory je inspirovat a podpořit ZŠ v krajích v zavádění a využívání formativního hodnocení a ve sbližování hodnocení výkonu žáků, a to formou vzájemného sdílení znalostí a zkušeností v tzv. formativních skupinách.

Dalším cílem projektu je přinést do ČR inovativní zahraniční metodiku nástrojů formativního hodnocení ,,Developmental Environmental Ratig Scale“ (DERS) a „Minnessotta Executive Functions Scale“ (MEFS).

 

Cílová skupina projektu:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků. Z účasti na setkávání nejsou vyloučeni ani studenti vysokých škol, nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi a žáky.

 

Aktivity projektu:

 

1. Organizace setkání – síťování formativních skupin

V rámci této aktivity bude vytvořena síť ZŠ, které budou působit jako centra formativní podpory (CFP) v 6 krajích ČR zaměřených na problematiku formativního hodnocení.

Jako CFP budou zapojena profesionální a kvalitní školní zařízení, která se již nyní mohou s ostatními dělit o své zkušenosti a znalosti a být zdrojem a centrem učení škol a pedagogů.

 

2. Centrum formativní podpory

Centrum formativní podpory působí jako místo individuální podpory pedagogických pracovníků pro svůj kraj. V centru se 6x za školní rok, po celou dobu realizace projektu, konají min. tříhodinová setkání pro pedagogické pracovníky z kraje. Cílem setkání je sdílení, spolupráce a vzájemná podpora pedagogů a to především v oblasti formativního hodnocení žáků, a rozvoj základních škol v regionu.

V každém centru je k dispozici 1 vedoucí centra formativní podpory, který zrealizuje 6 podpůrných setkání formou workshopů pro pedagogické pracovníky, a to ve spolupráci s odbornými lektory, kteří mají vzdělání a praxi v oboru a setkávání v nově vznikajících centrech metodicky a odporně zaštítí. Cílem práce v těchto workshopech je ze ZŠ zapojených do sítě postupně vytvořit odborné formativní skupiny, leadery v krajích, kteří budou podporovat další základní školy.

 

3. Metodická podpora

Vytvoříme metodiky pro zavedení formativního hodnocení v ZŠ inspirované zkušenostmi ze zahraničí a montessori kurikulem, a zohledňující problémy a podmínky, které brání v zavádění formativního hodnocení v ČR. Zároveň budou využívat příklady dobré praxe, které budou sesbírány prostřednictvím aktivit projektu.

Další aktivitou metodické podpory bude školení pro vedoucí CKP ve využívání nástrojů sebereflektované praxe pedagogického pracovníka – „ Developmental Environmental Rating Scale (DERS)“ a „ Minnessotta Executive Functions Scale (MEFS)“.Tyto metodiky budeme ověřovat v centrech formativní podpory.